Estonski število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič null -
1 Eden üks -
2 Dve Kaks -
3 Tri Kolm -
4 štiri Neli -
5 Pet Viis -
6 Six Kuus -
7 Seven Seitse -
8 Osem Kaheksa -
9 Devet üheksa -
10 Ten Kümme -
11 Enajst üksteist -
12 Dvanajst Kaksteist -
13 Trinajst Kolmteist -
14 štirinajst Neliteist -
15 Petnajst Viisteist -
16 šestnajst Kuusteist -
17 Sedemnajst Seitseteist -
18 Osemnajst Kaheksateist -
19 Devetnajst üheksateist -
20 Dvajset Kakskümmend -
21 Enaindvajset Kakskümmend üks -
22 Dvaindvajset Kakskümmend kaks -
23 Triindvajset Kakskümmend kolm -
24 štiriindvajset Kakskümmend neli -
25 Petindvajset Kakskümmend viis -
26 Šestindvajset Kakskümmend kuus -
27 Sedemindvajset Kakskümmend seitse -
28 Dvajset osem Kakskümmend kaheksa -
29 Devetindvajset Kakskümmend üheksa -
30 Trideset Kolmkümmend -
31 Trideset ena Kolmkümmend üks -
32 Dvaintrideset Kolmkümmend kaks -
33 Trideset tri Kolmkümmend kolm -
34 štiriintrideset Kolmkümmend neli -
35 Petintrideset Kolmkümmend viis -
36 šestintridesetih Kolmkümmend kuus -
37 Sedemintrideset Kolmkümmend seitse -
38 Osemintrideset Kolmkümmend kaheksa -
39 Trideset devet Kolmkümmend üheksa -
40 štirideset Nelikümmend -
41 štirideset ena Nelikümmend üks -
42 štirideset dva Nelikümmend kaks -
43 Triinštirideset Nelikümmend kolm -
44 štirideset štiri Nelikümmend neli -
45 Petinštirideset Nelikümmend viis -
46 štirideset šest Nelikümmend kuus -
47 Sedeminštirideset Nelikümmend seitse -
48 štirideset osem Nelikümmend kaheksa -
49 štirideset devet Nelikümmend üheksa -
50 Fifty Viiskümmend -
51 Petdeset ena Viiskümmend üks -
52 Petdeset dve Viiskümmend kaks -
53 Petdeset tri Viiskümmend kolm -
54 Petdeset štiri Viiskümmend neli -
55 Petdeset pet Viiskümmend viis -
56 šestinpetdeset Viiskümmend kuus -
57 Sedeminpetdeset Viiskümmend seitse -
58 Petdeset osem Viiskümmend kaheksa -
59 Petdeset devet Viiskümmend üheksa -
60 šestdeset Kuuskümmend -
61 šestdeset ena Kuuskümmend üks -
62 Dvainšestdeset Kuuskümmend kaks -
63 šestdeset tri Kuuskümmend kolm -
64 šestdeset štiri Kuuskümmend neli -
65 Petinšestdeset Kuuskümmend viis -
66 šestinšestdeset Kuuskümmend kuus -
67 Sedeminšestdeset Kuuskümmend seitse -
68 Oseminšestdeset Kuuskümmend kaheksa -
69 Devetinšestdeset Kuuskümmend üheksa -
70 Sedemdeset Seitsekümmend -
71 Enainsedemdeset Seitsekümmend üks -
72 Sedemdeset dva Seitsekümmend kaks -
73 Sedemdeset tri Seitsekümmend kolm -
74 Sedemdeset štiri Seitsekümmend neli -
75 Petinsedemdeset Seitsekümmend viis -
76 Sedemdeset šest Seitsekümmend kuus -
77 Sedemdeset sedem Seitsekümmend seitse -
78 Sedemdeset osem Seitsekümmend kaheksa -
79 Sedemdeset devet Seitsekümmend üheksa -
80 Osemdeset Kaheksakümmend -
81 Osemdeset ena Kaheksakümmend üks -
82 Osemdeset dva Kaheksakümmend kaks -
83 Osemdeset tri Kaheksakümmend kolm -
84 Osemdeset štiri Kaheksakümmend neli -
85 Osemdeset pet Kaheksakümmend viis -
86 Osemdeset šest Kaheksakümmend kuus -
87 Osemdeset sedem Kaheksakümmend seitse -
88 Osemdeset osem Kaheksakümmend kaheksa -
89 Osemdeset devet Kaheksakümmend üheksa -
90 Devetdeset Üheksakümmend -
91 Devetdeset ena Üheksakümmend üks -
92 Dvaindevetdeset Üheksakümmend kaks -
93 Devetdeset tri Üheksakümmend kolm -
94 štiriindevetdeset Üheksakümmend neli -
95 Devetdeset pet Üheksakümmend viis -
96 Devetdeset šest Üheksakümmend kuus -
97 Sedemindevetdesetim Üheksakümmend seitse -
98 Devetdeset osem Üheksakümmend kaheksa -
99 Devetdeset devet Üheksakümmend üheksa -
100 Sto Sada -