Bosanski število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Nula -
1 Eden Jedan -
2 Dve Dva -
3 Tri Tri -
4 štiri četiri -
5 Pet Pet -
6 Six šest -
7 Seven Sedam -
8 Osem Osam -
9 Devet Devet -
10 Ten Deset -
11 Enajst Jedanaest -
12 Dvanajst Dvanaest -
13 Trinajst Trinaest -
14 štirinajst četrnaest -
15 Petnajst Petnaest -
16 šestnajst šesnaest -
17 Sedemnajst Sedamnaesti -
18 Osemnajst Osamnaest -
19 Devetnajst Devetnaest -
20 Dvajset Dvadeset -
21 Enaindvajset Dvadeset jedan -
22 Dvaindvajset Dvadeset dve -
23 Triindvajset Dvadeset tri -
24 štiriindvajset Dvadeset četiri -
25 Petindvajset Dvadeset pet -
26 Šestindvajset Dvadeset šest -
27 Sedemindvajset Dvadeset sedam -
28 Dvajset osem Dvadeset osam -
29 Devetindvajset Dvadeset devet -
30 Trideset Trideset -
31 Trideset ena Trideset jedan -
32 Dvaintrideset Trideset dva -
33 Trideset tri Trideset tri -
34 štiriintrideset Trideset četiri -
35 Petintrideset Trideset pet -
36 šestintridesetih Trideset šest -
37 Sedemintrideset Trideset sedam -
38 Osemintrideset Trideset osam -
39 Trideset devet Trideset devet -
40 štirideset četrdeset -
41 štirideset ena Četrdeset jedan -
42 štirideset dva Četrdeset dva -
43 Triinštirideset Četrdeset tri -
44 štirideset štiri Četrdeset četiri -
45 Petinštirideset Četrdeset pet -
46 štirideset šest Četrdeset šest -
47 Sedeminštirideset Četrdeset sedam -
48 štirideset osem Četrdeset osam -
49 štirideset devet Četrdeset devet -
50 Fifty Pedeset -
51 Petdeset ena Pedeset jedan -
52 Petdeset dve Pedeset dva -
53 Petdeset tri Pedeset tri -
54 Petdeset štiri Pedeset četiri -
55 Petdeset pet Pedeset pet -
56 šestinpetdeset Pedeset šest -
57 Sedeminpetdeset Pedeset sedam -
58 Petdeset osem Pedeset osam -
59 Petdeset devet Pedeset devet -
60 šestdeset šezdeset -
61 šestdeset ena Šezdeset jedan -
62 Dvainšestdeset Šezdeset dva -
63 šestdeset tri Šezdeset tri -
64 šestdeset štiri Šezdeset četiri -
65 Petinšestdeset Šezdeset pet -
66 šestinšestdeset Šezdeset šest -
67 Sedeminšestdeset Šezdeset sedam -
68 Oseminšestdeset Šezdeset osam -
69 Devetinšestdeset Šezdeset devet -
70 Sedemdeset Sedamdeset -
71 Enainsedemdeset Sedamdeset jedan -
72 Sedemdeset dva Sedamdeset dva -
73 Sedemdeset tri Sedamdeset tri -
74 Sedemdeset štiri Sedamdeset četiri -
75 Petinsedemdeset Sedamdeset pet -
76 Sedemdeset šest Sedamdeset šest -
77 Sedemdeset sedem Sedamdeset sedam -
78 Sedemdeset osem Sedamdeset osam -
79 Sedemdeset devet Sedamdeset devet -
80 Osemdeset Osamdeset -
81 Osemdeset ena Osamdeset jedan -
82 Osemdeset dva Osamdeset dva -
83 Osemdeset tri Osamdeset tri -
84 Osemdeset štiri Osamdeset četiri -
85 Osemdeset pet Osamdeset pet -
86 Osemdeset šest Osamdeset šest -
87 Osemdeset sedem Osamdeset sedam -
88 Osemdeset osem Osamdeset osam -
89 Osemdeset devet Osamdeset devet -
90 Devetdeset Devedeset -
91 Devetdeset ena Devedeset jedan -
92 Dvaindevetdeset Devedeset dva -
93 Devetdeset tri Devedeset tri -
94 štiriindevetdeset Devedeset četiri -
95 Devetdeset pet Devedeset pet -
96 Devetdeset šest Devedeset šest -
97 Sedemindevetdesetim Devedeset sedam -
98 Devetdeset osem Devedeset osam -
99 Devetdeset devet Devedeset devet -
100 Sto Sto -