Albanski število od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nič Zero -
1 Eden Një -
2 Dve Dy -
3 Tri Tre -
4 štiri Katër -
5 Pet Pesë -
6 Six Gjashtë -
7 Seven Shtatë -
8 Osem Tetë -
9 Devet Nëntë -
10 Ten Dhjetë -
11 Enajst Njëmbëdhjetë -
12 Dvanajst Dymbëdhjetë -
13 Trinajst Trembëdhjetë -
14 štirinajst Katërmbëdhjetë -
15 Petnajst Pesëmbëdhjetë -
16 šestnajst Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sedemnajst Shtatëmbëdhjetë -
18 Osemnajst Tetëmbëdhjetë -
19 Devetnajst Nëntëmbëdhjetë -
20 Dvajset Njëzet -
21 Enaindvajset Njëzet e një -
22 Dvaindvajset Njëzet e dy -
23 Triindvajset Njëzet e tre -
24 štiriindvajset Njëzet e katër -
25 Petindvajset Njëzet e pese -
26 Šestindvajset Njëzet e gjashtë -
27 Sedemindvajset Njëzet e shtatë -
28 Dvajset osem Njëzet e tetë -
29 Devetindvajset Njëzet e nëntë -
30 Trideset Tridhjetë -
31 Trideset ena Tridhjetë një -
32 Dvaintrideset Tridhjetë e dy -
33 Trideset tri Tridhjetë e tre -
34 štiriintrideset Tridhjetë e katër -
35 Petintrideset Tridhjetë e pesë -
36 šestintridesetih Tridhjetë e gjashtë -
37 Sedemintrideset Tridhjetë e shtatë -
38 Osemintrideset Tridhjetë e tetë -
39 Trideset devet Tridhjetë e nëntë -
40 štirideset Dyzetë -
41 štirideset ena Dyzet e një -
42 štirideset dva Dyzet e dy -
43 Triinštirideset Dyzet e tre -
44 štirideset štiri Dyzet e katër -
45 Petinštirideset Dyzet e pesë -
46 štirideset šest Dyzet e gjashtë -
47 Sedeminštirideset Dyzet e shtatë -
48 štirideset osem Dyzet e tetë -
49 štirideset devet Dyzet e nëntë -
50 Fifty Pesëdhjetë -
51 Petdeset ena Pesëdhjetë e një -
52 Petdeset dve Pesëdhjetë e dy -
53 Petdeset tri Pesëdhjetë e tre -
54 Petdeset štiri Pesëdhjetë e katër -
55 Petdeset pet Pesëdhjetë e pesë -
56 šestinpetdeset Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Sedeminpetdeset Pesëdhjetë e shtatë -
58 Petdeset osem Pesëdhjetë e tetë -
59 Petdeset devet Pesëdhjetë e nëntë -
60 šestdeset Gjashtëdhjetë -
61 šestdeset ena Gjashtëdhjetë e një -
62 Dvainšestdeset Gjashtëdhjetë e dy -
63 šestdeset tri Gjashtëdhjetë e tre -
64 šestdeset štiri Gjashtëdhjetë e katër -
65 Petinšestdeset Gjashtëdhjetë e pesë -
66 šestinšestdeset Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sedeminšestdeset Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Oseminšestdeset Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Devetinšestdeset Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sedemdeset Shtatëdhjetë -
71 Enainsedemdeset Shtatëdhjetë e një -
72 Sedemdeset dva Shtatëdhjetë e dy -
73 Sedemdeset tri Shtatëdhjetë e tre -
74 Sedemdeset štiri Shtatëdhjetë e katër -
75 Petinsedemdeset Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sedemdeset šest Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sedemdeset sedem Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sedemdeset osem Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sedemdeset devet Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Osemdeset Tetëdhjetë -
81 Osemdeset ena Tetëdhjetë e një -
82 Osemdeset dva Tetëdhjetë e dy -
83 Osemdeset tri Tetëdhjetë e tre -
84 Osemdeset štiri Tetëdhjetë e katër -
85 Osemdeset pet Tetëdhjetë e pesë -
86 Osemdeset šest Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Osemdeset sedem Tetëdhjetë e shtatë -
88 Osemdeset osem Tetëdhjetë e tetë -
89 Osemdeset devet Tetëdhjetë e nëntë -
90 Devetdeset Nëntëdhjetë -
91 Devetdeset ena Nëntëdhjetë e një -
92 Dvaindevetdeset Nëntëdhjetë e dy -
93 Devetdeset tri Nëntëdhjetë e tre -
94 štiriindevetdeset Nëntëdhjetë e katër -
95 Devetdeset pet Nëntëdhjetë e pesë -
96 Devetdeset šest Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Sedemindevetdesetim Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Devetdeset osem Nëntëdhjetë e tetë -
99 Devetdeset devet Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Sto Njëqindë -